יפוי כח מתמשך

נותן יפוי הכח המתמשך - "הממנה", בוחר מרצונו כשהוא עוד מבין וומסוגל לקבל החלטות, מי יטפל בענייניו האישיים ו/או הרפואיים, וכיצד יראו חייו כאשר מצבו ידרדר לרעה כתוצאה מתאונה, מחלות או זקנה, או דימנציה או מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של הממנה.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכל ענייניו האישיים, כולל הרפואיים או הרכושיים או רק לחלק מהם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות של הממנה כולל ההנחיות המקדמיות הנכללות ביפוי הכח. על מיופה הכח לחתום ולאשר בפני עורך דין שהוא מאשר את הסכמתו לבצע את הקבוע בייפוי הכוח המתמשך. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית או בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. 

מינוי מספר מיופיי כוח
ניתן למנות מספר מיופי כח וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. ניתן וכדאי גם לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, וכן מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים - מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, אלו כוללים גם עניינים רפואיים. 

ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים בריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש - מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

אנשים מיודעים או פיקוח - הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווח ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע.  

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח - הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר, ובמקרה כזה עליו לקבוע גם את היקף השכר.


איך אנו יכולים לעזור?


האם ברצונך לערוך יפוי כח מתמשך? 


לקביעת פגישה - צור קשר