13 Feb
13Feb

החלטה חשובה ביותר בעלת השלכות רוחב דרמטיות התקבלה לאחרונה בתיק שאנו מייצגים בו.

כנגד לקוח משרדנו הוגש כתב אישום המייחס לו, בין היתר, עבירה של "אי הפקדת פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן" - מדובר ברכיב קנסות חמור ביותר. משרדנו מייצג בתיקי עובדים זרים בבית הדין האזורי לעבודה.

ברקע האישום – בתקופה הרלוונטית להגשת כתב האישום חובתו של מי שמעסיק מסתננים להפריש עבורם 36% לפיקדון - 20% על חשבון העובד ו-16% על חשבון המעסיק.

לאחר הגשת כתב האישום, ובטרם התבררו טענות המאשימה, בית המשפט העליון - בג"צ, הורה על ביטול רכיב העובד בהסדר הפיקדון. 

בנסיבות, הגשנו בקשה לזיכוי מן הצדק או לחילופין בקשה למחיקת סעיפי אישום. ואכן, למרות התנגדות המאשימה בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע שיש להורות על ביטול האישומים מכח ההוראה הקודמת, ולנוכח השלכות רוחב אפשריות – לתיקים זהים רבים המתנהלים כיום, תודיע המדינה האם לאור הביטול החלקי היא מבקשת להורות על המרת כתב האישום להליך מנהלי!! שבו מדובר בקנס זניח יחסית.

לקריאת ההחלטה - ראה להלן